صوت دروس عرفان عملی، منزل پنجم: تفکر

شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در عرفان عملی

آیت الله استاد حسن رمضانی

منزل پنجم (تفکر)

جهت دانلود، روی هر جلسه، کلیک کنید

 

جلسه اولجلسه دومجلسه سوم  جلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم


............................................

خواندن 5312 دفعه