مجموعه صوت دروس عرفان عملی

  مجموعه صوتی دروس سیر و سلوک (عرفان عملی) از رادیو معارف

  آیت‌الله استاد حسن رمضانی

  کلیک کنید

 

 

 

شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در عرفان عملی

آیت الله حسن رمضانی

منزل اول (یقظه)


جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

 

شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در عرفان عملی

آیت الله حسن رمضانی

منزل دوم (توبه)


جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

 

شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در عرفان عملی

آیت الله استاد حسن رمضانی

منزل سوم (محاسبه)

 

جلسه اول 

جلسه دوم 

جلسه سوم  

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

 

شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در عرفان عملی

آیت الله استاد حسن رمضانی

منزل چهارم (انابه)


 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم  

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

 

شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در عرفان عملی

آیت الله استاد حسن رمضانی

منزل پنجم (تفکر)


 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم  

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

 

شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در عرفان عملی

آیت الله استاد حسن رمضانی

منزل ششم (تذکر)

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

 

تکمیل می شود .....

 

خواندن 6460 دفعه