آخرین مطالب اخبار

دروس (2)

  صوت جلسات درس الهیات شفا که توسط آیت الله استاد حسن رمضانی تدریس می‌شود. ( این مجموعه، کامل می شود )   جلسه  صوت اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم چهاردهم پانزدهم شانزدهم هفدهم هجدهم نوزدهم بیستم بیست و یکم بیست و دوم بیست و سوم بیست و چهارم بیست و پنجم
  مجموعه صوتی دروس سیر و سلوک (عرفان عملی) از رادیو معارف   آیت‌الله استاد حسن رمضانی   کلیک کنید       شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در عرفان عملی آیت الله حسن رمضانی منزل اول (یقظه) جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم   شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در…